Obchodné podmienky

Pracovná doba internetového obchodu:

každý pracovný deň: 7:30 - 16:30 (pondelok - piatok), Sobota-Nedeľa je ZATVORENÉ

Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase.

Prevádzkovateľom tohto serveru je spoločnosť Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.
Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.
Kúpeľná 2
962 37 KOVÁČOVÁ

IČO: 36004120
DIČ: 2020477426

Tel.: +421 (0) 45 5322 779
Fax.:  +421 (0) 45 5322 779
email: grubesro@grube.sk

 
Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.


Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávka

Tovar sa dá objednať

- prostredníctvom www stránky predávajúceho www.grube.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
- telefonicky +421 (0) 45 5322 779 alebo +421 (0) 45 5321 373
- e-mailom na adrese predávajúceho : predajna@grube.sk
- faxom na čísle +421 (0) 45 5322 779
- poštou na adresu firmy


Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie
- číslo objednávky kupujúceho
- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
- v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH IčDPH, telefonický kontakt, e-mail
- objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
- spôsob dodania a adresu dodania
- spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.


Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 16:30 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.


Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom.


Doklady

Pokladničný doklad
Je vystavený v prípade ak si zákazník tovar vyzdivhne na predajni. V ostatných prípadoch mu ako doklad o zaplatení slúži výpis z účtu, alebo potvrdenie o zaplatení vydané kuriérom UPS.
Dodací list
Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý zašle spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru a sériové číslo, ak sa v prípade danej položky registruje. Dodací list sa vždy zasiela spolu s tovarom. Pri osobnom odbere obdrží kupujúci dodací list osobne.
Faktúra
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Môže byť vystavená aj v prípade, že si zákazník vyzdvihne tovar na predajni.
Zálohová faktúra
Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
Dobropis
- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.
Prevzatie tovaru
Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.
Pri prevzatí tovaru na predajni je zákazník povinný si objednaný tovar prevziať do 7 dní od vybavenia objednávky.
Telefonické informácie
Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.
Reklamné oznámenia kupujúcemu
Predávajúci je oprávnený zaslať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje.
Dopyt – ponuka
V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúcu požiadavky kupujúceho.


Dodanie tovaru


Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 16:30 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 16:30 hod.

Dodacia lehota závisí od množstva tovaru na sklade:

pokiaľ je tovar na centrálnom sklade v Kováčovej - dodacia lehota je do 24 hodín (kuriér UPS)
Ak tovar nieje na centrálnom sklade v Kováčovej - dodacia lehota je cca. 10 prac.dní od objednania (dovoz z Nemecka)

Dodávka prostredníctvom dopravcu / kuriéra (UPS)

- Tovar bude dodaný dopravcom / kuriérom do 18:00 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru to oznámte prepravcovi na tel. čísle 048/16 877, prípadne spoločnosti Lesnícke náradie GRUBE s.r.o na tel.čísle 045/5322 779, prípadne mailom grubesro@grube.sk , V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Prevzatie na predajni v Kováčovej
Tovar je možné prevziať aj na našej predajni každý pracovný deň v čase od 7,30 do 16,30 hod.
 

Doprava tovaru je hradená následovne :

- pri objednávke do 100,- EUR je 3,- EUR s DPH kuriérom UPS

- pri objednávke do 100,- EUR je 3,50 EUR s DPH Slovenskou poštou

- pri objednávke nad 100,- EUR s DPH je doprava ZDARMA !!!
 

Vrátenie tovaru
Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára, príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe tak, aby bol najneskôr do 7 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho.. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 7 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.

Spôsob platby
Spôsoby platby spôsob si zákazník vyberá v objednávkovom formulári.

Úhrada tovaru
–    platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
- platba prostredníctvom Internet bankingu
- priama platba v sídle spoločnosti Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. - (v hotovosti alebo kartou)
- dobierkou (Slovenská pošta,UPS) – platba hotovosťou pri preberaní tovaru

Reklamácia


Typy reklamácií:

- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru
- ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou.
Predávajúci žiadosť posúdi a
- ak je žiadosť zadaná do 16:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
- ak je žiadosť zadaná po 16:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
- pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti.

Žiadosť o reklamáciu dokument na stiahnutie

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota


Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.
Reklamácia tovaru v záruke
Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.


Ochrana osobných údajov


Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Avšak po zistení takejto skutočnosti dá prevádzkovateľ podnet orgánom činným v trestnom konaní a poskytne im informácie o útočníkovi. Všetky návštevy na stránke sú zaznamenávané.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Kategórie

Posledné veľkosti skladom