Obchodné podmienky

Pracovná doba internetového obchodu:

každý pracovný deň v čase od 7:30 - 16:30 (pondelok - piatok), v sobotu a v nedeľu je kamenná predajňa zatvorená, preto internetové objednávky budú vybavené iba v pracovnom čase.

Objednávky je možné zasielať non-stop 24 hodín denne.

Prevádzkovateľom tohto serveru je spoločnosť Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.
Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.
Kúpeľná 2
962 37 KOVÁČOVÁ

IČO: 36004120
DIČ: 2020477426
IČ DPH: SK2020477426


Tel.: +421 (0) 45 5322 779 - oddelenie ,,Lesnícke náradie"

Tel.: +421 (0) 45 5321 373 - oddelenie ,,Príroda a voľný čas"
Fax.:  +421 (0) 45 5322 779
email: grubesro@grube.sk

 
Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.


Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávka

Tovar sa dá objednať

- prostredníctvom webovej stránky predávajúceho www.grube.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
- telefonicky +421 (0) 45 5322 779 alebo +421 (0) 45 5321 373
- e-mailom na adrese predávajúceho : predajna@grube.sk
- faxom na čísle +421 (0) 45 5322 779
- poštou na adresu firmy lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová


Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie
- číslo objednávky kupujúceho
- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
- v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH IčDPH, telefonický kontakt, e-mail
- objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
- spôsob dodania a adresu dodania
- spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.


Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 16:30 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň od 7,30 hod.


Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom na adresu predajna@grube.sk 


Doklady

Pokladničný doklad
Je vystavený v prípade ak si zákazník tovar osobne vyzdvihne na predajni. V ostatných prípadoch mu ako doklad slúži vystavená faktúra za tovar a ako doklad o zaplatení slúži výpis z účtu, alebo potvrdenie o zaplatení vydané kuriérom UPS, prípadne IN TIME. (pri dobierke)
Dodací list
Predávajúci vystaví spolu s faktúrou ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý zašle spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru a sériové číslo, ak sa v prípade danej položky registruje. Pri osobnom odbere slúži ako dodací list pokladničný doklad.
Faktúra
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Môže byť vystavená aj v prípade, že si zákazník vyzdvihne tovar osobne na predajni.
Zálohová faktúra
Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
Dobropis
- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar. Takisto pri vrátení tovaru zo strany kupujúceho za predpokladu, že za tovar už zaplatil kuriérovi UPS alebo slovenskej pošte.
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.
Prevzatie tovaru
Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.
Pri prevzatí tovaru na predajni je zákazník povinný si objednaný tovar prevziať do 14 dní od vybavenia objednávky a telefonickom oznámení pracovníkom GRUBE s.r.o. (prípadne mailovým oznámením).
Telefonické informácie
Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho na tel.číslach 045/5322 779 alebo 045/5321 373.
Reklamné oznámenia kupujúcemu
Predávajúci je oprávnený zaslať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje.
Dopyt – ponuka
V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúcu požiadavky kupujúceho.


Dodanie tovaru

Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 16:30 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 16:30 hod.

Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru na centrálnom sklade v Kováčovej:

pokiaľ je tovar na centrálnom sklade - dodacia lehota je do 24 hodín (kuriérom UPS)
ak tovar nieje na centrálnom sklade - dodacia lehota je cca. 10 prac.dní od objednania (dovoz z Nemecka), v každom prípade je ale kupujúci informovaný o termíne dodania a to buď mailom alebo telefonicky pracovníkom firmy Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.

 

Dodávka tovaru je prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. (UPS), v prípade zásielok do Českej Republiky a Nemecka spoločnosťou IN TIME.

- Tovar bude dodaný dopravcom / kuriérom do 18:00 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru to oznámte prepravcovi na tel. čísle 048/16 877, prípadne spoločnosti Lesnícke náradie GRUBE s.r.o na tel.čísle 045/5322 779 alebo mailom grubesro@grube.sk , V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Prevzatie na predajni v Kováčovej
Tovar je možné prevziať aj na našej predajni každý pracovný deň v čase od 7,30 do 16,30 hod.
 

Cena za dopravu tovaru je následovná :

- pri objednávke do 100,- EUR s DPH je to 3,50 s DPH kuriérom UPS alebo Slovenskou poštou

- pri objednávke nad 100,- EUR s DPH je doprava ZDARMA !!!
 

Vrátenie tovaru:

Spotrebiteľ má zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.       Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára, príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe tak, aby bol najneskôr do 14 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho.. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 7 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.

Spôsob platby:
Spôsoby platby si každý zákazník vyberá individuálne v objednávkovom formulári.

Úhrada tovaru:
–    platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
- platba prostredníctvom Internet bankingu
- priama platba v sídle spoločnosti Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. - (v hotovosti alebo platobnou kartou)
- dobierkou (Slovenská pošta, UPS) – platba v hotovosťi pri preberaní tovaru

Reklamácia


Typy reklamácií:

- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru
- ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou.
Predávajúci žiadosť posúdi a
- ak je žiadosť zadaná do 16:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
- ak je žiadosť zadaná po 16:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
- pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti.

Žiadosť o reklamáciu dokument na stiahnutie

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota


Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.
Reklamácia tovaru v záruke
Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.


Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Lesnícke nradie GRUBE s.r.o., IČO 36004120, Kúpeľná 296237 Kováčová. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická a to prostredníctvom kontaktného formulára.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

V prípade akýchkoľvek problémov s osobnými údajmi kupujúceho je potrebné bezodkladne kontaktovať firmu Lesnícke náradie GRUBE, Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, Tel. 045/5322779 alebo grubesro@grube.sk za účelom ich opravy.

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46 
974 00 Banská Bystrica 1

Kategórie

Posledné veľkosti skladom
Facebook