Povinné údaje

Predávajúcim:
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová

IČO: 36 004 120
DIČ: 2020477426
IČ DPH: SK2020477426

Číslo účtu: IBAN: SK78 0900 0000 0004 0008 0628

zapísaný v registri:
Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo 3600/S

Kontaktné údaje:
tel: +421 907 854 244      045/5321 37
mail: marek@grube.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
so sídlom v Banskej Bystrici
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
e-mail: bb@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO 36 004 120, e-mail: marek@grube.sk

Naposledy prezerané